แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กรมทางหลวงชนบท     ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ด้านการควบคุม การก่อสร้างทางและสะพาน รุ่นที่ 18/2558     แขวงทางหลวงขนบทอุบลราชธานี ร่วมกับ ศบช.ตระการพืชผล ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย อบ.4043, อบ.4001     ทชจ.อุบลราชธานี ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     นายบุญเพ็ง สืบภา ผอ.ทชจ.อุบลราชธานี ออกรายการวิทยุหมอทาง เกี่ยวกับสภาพน้ำท่วม/ ความเสียหาย/ การป้องกัน/ การแก้ไข และ การช่วยเหลือ เนื่องจากอุทกภัยในสายทาง ของ สนง.ทชจ.อบ. , ศบช.ม่วงสามสิบ,ศบช.ตระการพืชผล, ศบช.เดชอุดม และ ศบช.พิบูลมังสาหาร     ทชจ.อุบลราชธานี จัดประชุม การมีส่วนร่วมภาคประชาชน     คูู่่มือ การใช้ระบบบริหารงานงานซ่อมบำรุงปกติ LMMS     คู่มือ กระบวนการผลิตและเผยแพร่รายารวิทยุหมอทาง     ทชจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ "เพื่อความปรองดองสมานฉันท์"     ทชจ.อุบลราชธานี จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว อำนวยความสะดวก ในเส้นทาง ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา    

โครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี"

โครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า  ๘๐ พรรษา มหาราชินี"

เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2555  นายบุญเพ็ง  สืบภา  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอุบลราขธานี  ได้เข้าร่วมโครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา  มหาราชชินี " เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ  อ่านต่อ.....

จังหวัด: 
อุบลราชธานี