แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กรมทางหลวงชนบท     ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ด้านการควบคุม การก่อสร้างทางและสะพาน รุ่นที่ 18/2558     แขวงทางหลวงขนบทอุบลราชธานี ร่วมกับ ศบช.ตระการพืชผล ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย อบ.4043, อบ.4001     ทชจ.อุบลราชธานี ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     นายบุญเพ็ง สืบภา ผอ.ทชจ.อุบลราชธานี ออกรายการวิทยุหมอทาง เกี่ยวกับสภาพน้ำท่วม/ ความเสียหาย/ การป้องกัน/ การแก้ไข และ การช่วยเหลือ เนื่องจากอุทกภัยในสายทาง ของ สนง.ทชจ.อบ. , ศบช.ม่วงสามสิบ,ศบช.ตระการพืชผล, ศบช.เดชอุดม และ ศบช.พิบูลมังสาหาร     ทชจ.อุบลราชธานี จัดประชุม การมีส่วนร่วมภาคประชาชน     คูู่่มือ การใช้ระบบบริหารงานงานซ่อมบำรุงปกติ LMMS     คู่มือ กระบวนการผลิตและเผยแพร่รายารวิทยุหมอทาง     ทชจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ "เพื่อความปรองดองสมานฉันท์"     ทชจ.อุบลราชธานี จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว อำนวยความสะดวก ในเส้นทาง ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา    

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดาวน์โหลดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

จังหวัด: 
อุบลราชธานี