home

แผน-ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผน-ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

     - งานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี งบประมาณ 2557

     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2557 (เพิ่มเติม)

     - รายงานผลการปฏิบัติตามแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2557

     - งานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

     - แบบรายงานแก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2558

     - แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (ไตรมาส 1)

     - แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 

     - แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559  (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 

     - แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559  (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

     - รายงานผลการปฏิบัติตามแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559

     - รายงานผลการปฏิบัติตามแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559