home

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบ.5118 แยกทช.อบ.3039 - บ้านหนองแปน อ.พิบูลมังสาหาร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพ: 
ไทย
Body: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบ.5118 แยกทช.อบ.3039 - บ้านหนองแปน อ.พิบูลมังสาหาร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ: