home

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบ.5008 แยกทช.อบ.4005 - บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,อ.ศรีเมืองใหม่ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพ: 
ไทย
Body: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบ.5008 แยกทช.อบ.4005 - บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,อ.ศรีเมืองใหม่ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ: