home

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In - Place Recycling) สายอบ.5071 แยกทช.อบ.4031 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม ระยะทาง 3.850 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพ: 
ไทย
Body: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In - Place Recycling) สายอบ.5071 แยกทช.อบ.4031 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม ระยะทาง 3.850 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ: