home

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In - Place Recycling) สายอบ.4015 แยกทล.2248 - บ้านโพนดวน อ.เดชอุดม,อ.น้ำยืน ระยะทาง 6.400 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพ: 
ไทย
Body: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In - Place Recycling) สายอบ.4015 แยกทล.2248 - บ้านโพนดวน อ.เดชอุดม,อ.น้ำยืน ระยะทาง 6.400 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ: