home

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In - Place Recycling) สายอบ.4001 แยกทล.2135 - บ้านโนนตาล อ.ศรีเมืองใหม่,อ.ตระการพืชผล ระยะทาง 6.250 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพ: 
ไทย
Body: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In - Place Recycling) สายอบ.4001 แยกทล.2135 - บ้านโนนตาล อ.ศรีเมืองใหม่,อ.ตระการพืชผล ระยะทาง 6.250 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ: