home

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.4005 แยกทล.2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,อ.ตาลสุม,อ.พิบูลมังสาหาร ระยะทาง 5.550 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพ: 
ไทย
Body: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.4005 แยกทล.2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,อ.ตาลสุม,อ.พิบูลมังสาหาร  ระยะทาง 5.550 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ: