home

รู้ไว้ไกลโทษ ตอน จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 3 การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

รู้ไว้ไกลโทษ ตอน จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 3 การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 15, 2019 - 14:15